De PFAS-förorenade branschområdena blir fler i Sverige

Naturvårdsverket har lagt till fler branscher som ger upphov till PFAS-föroreningar och branscher som potentiellt kan göra det.

Två brandmän släcker en flammande eld
28 MAY 2024 ALS
Naturvårdsverket har lagt till fler branscher som ger upphov till PFAS-föroreningar och branscher som potentiellt kan göra det.


Naturvårdsverkets branschlista är till hjälp vid utredningar om vilka föroreningar som kan finnas i området utifrån kunskap om vilken verksamhet som bedrivs eller har bedrivit på platsen. I den senaste uppdateringen från mars i år finns PFAS med i fler branscher än tidigare. 
PFAS-analys bör tas i beaktan vid inventering av förorenade områden gällande mark och sediment inom dessa branscher:

 

Bransch

Mark

Sediment

Anläggning för farligt avfall

X

X

Avfallsdeponi - icke-farligt, farligt avfall

X

X

Avfallsdeponi - inert, schaktmassedeponier

X

X

Industrideponi

X

X

Brandstation och Brandövningsplats

X

X

Släckinsats

X

X

Flygplats

X

X

Helikopterplats

 

X

Avloppsreningsverk

 

X

Dagvatten

 

X

Textilindustri

 

X

Tillverkning av möbler

 

X

Vattentvätteri

 

X

Massa och pappersindustri

 

X

Oljeraffinaderi

 

X

Skidanläggning

 

X

Skrothantering och skrothandel

 

X

Ytbehandling av metaller elektrolytiska/kemiska processer

 

X

Övrig oorganisk kemisk industri

 

X

Övrig organisk kemisk industri

 

X

Utöver branschspecifik förorening (tabellen ovan) finns PFAS listad i flera branscher som ”andra relaterade föroreningar” samt i många fall som ”potentiell PFAS-branschföroreningar mark”. Läs den fullständiga tabellen här: Naturvårdsverkets branschlista 2024

För att förenkla för dig som kund har vi sammantällt branschspecifika föroreningar för jord och sediment, samt gränsvärden och riktvärden för flera olika matriser (jord, sediment, vatten, luft) i vårt Referensdatablad Miljö.

Remissförslag 
Det finns ett nytt förslag som är ute på remiss gällande återanvändning av massor/avfall i anläggningsändamål. Många PFAS-föreningar har stor benägenhet att laka och därför har Naturvårdsverket tagit fram förslag på lakkriterier för PFAS 4 och PFAS 21. Haltkriterierna är framtagna för att skydda grund- och ytvatten och bygger på Gränsvärden för dricksvatten enligt Livsmedelsverket respektive gränsvärdet för kemiskt ytvattenstatus enligt Havs- och vattenmyndigheten. Den nya vägledningen kommer att bli avgörande för vilka laktester och analyser som krävs framöver. Läs remissförslaget här: Förslag till vägledning om riskbedömning vid masshantering (naturvårdsverket.se). ALS Scandinavia kommer att lämna in ett remissvar. 

Vi på ALS arbetar kontinuerligt med att förbättra våra analyspaket för PFAS i miljöprover. Idag erbjuder vi paket för vatten, dricksvatten, lakvatten, jord, slam, sediment och byggnadsmaterial. Paketen blir fler för att innefatta fler matriser och ämnen läggs till. Rapporteringsgränser och svarstider sänks.

Relaterad information

Våra analyspaket för PFAS

Informationsblad om PFAS i miljöprover

Referensdatablad Miljö

Välkommen att kontakta ALS kundtjänst för dina PFAS-frågeställningar!